კვლევები და პუბლიკაციები

“სპეციალური მოსარჩელე” საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში ხშირად აწყდებიან სხვადასხვა სახის ბარიერებს. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით (UNCRPD) დადგენილი სტანდარტები

საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ, კონსტიტუციის მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისთვის.

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის საქართველოს სოციალურ გარემოს, სადაც დიდი ყურადღება ეთმობა საზოგადოების დამოკიდებულებას შეზღუდული

სპეციალური ანგარიში „ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის მდგომარეობა ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში“

2020 წლის 13 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველმა ონლაინ წარადგინა სპეციალური ანგარიში

შრომით ურთიერთობებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით გონივრული მისადაგება

ქვეყანაში ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის ქმედითობა უზრუნველყოფს ადამიანების თანაბარ მონაწილეობას სამოქალაქო, პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდამჭერი სისტემის შექმნა საქართველოში

პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად, მომზადდა სარეკომენდაციო პაკეტი საქართველოში ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდაჭერის სისტემის ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად.

ყველაფერი, რაც ყრუ-უსინათლო პირების შესახებ უნდა ვიცოდეთ

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის: „სმენადაქვეითებული და უსინათლო პირების მხარდაჭერის სისტემის შექმნა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს პოლონური ფონდი ჰუმან დოკი (HumanDoc Fundation).