გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია (კონვენციის კომიტეტის სამდივნოს დოკუმენტი)

A+
A-

დოკუმენტი მომზადდა კონვენციის კომიტეტის სამდივნოს მიერ სხვადასხვა ექსპერტის მონაწილეობით. ექსპერტების მოსაზრებები შეგროვებული იყო კომიტეტთან არსებული ბიუროს მიერ, იმისთვის რათა ხელი შეეწყოს მომავალ კონფერენციაზე კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის შესახებ დისკუსიას.