კანონმდებლობა
2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა ბეჭდვა ელფოსტა

შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა.

 

 

დაწვრილებით...
შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია ბეჭდვა ელფოსტა
44215649.jpgგაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია".
დაწვრილებით...
2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა ბეჭდვა ელფოსტა
 შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის  2010-2012 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა
დაწვრილებით...
საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ ბეჭდვა ელფოსტა
კანონი, რომელიც უნდა იცოდეს ყველა მძღოლმა, რომელიც ფლობს შესაძლებლობათა შეზღუდვას, ან გადაყავს ინვალიდობის მქონე მგზავრი და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა.
დაწვრილებით...
საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ ბეჭდვა ელფოსტა
ეს კანონი განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძველს და მიზნად ისახავს სხვა პირთა თანაბრად უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზაცია, შექმნას ხელსაყრელი პირობები მათი სრულფასოვანი ცხოვრებისა და საზოგადოების ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობისათვის.
დაწვრილებით...
საქართველოს კანონი სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შესახებ ბეჭდვა ელფოსტა
საქართველოს კანონი სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შესახებ
ეს კანონი განსაზღვრავს სამედიცინო–სოციალური ექსპერტიზის სამართლებრივ, ეკონომიკურ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს. მისი მიზანია საქართველოს მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების ჯანმრთელობის დაცვა, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრა, მისი გამომწვევი მიზეზების პროფილაქტიკა და აღნიშნული კატეგორიის პირთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის პირობების შექმნა.

დაწვრილებით...
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ბეჭდვა ელფოსტა
კენჭისყრის ადგილი ყველგან, სადაც კი შესაძლებელია, უნდა გამოიყოს შენობის პირველ სართულზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის მოთხოვნით ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ორგანოები ვალდებულნი
დაწვრილებით...