დასრულებული პროექტები
შეზღუდული შესაძლებლობის ადვოკატირების პროექტი ბეჭდვა ელფოსტა

პროექტის მიზანი: გააძლიეროს შშმ პირთა ორანიზაციები თბილისში, გურიაში, სამეგრელოში, იმერეთსა და აჭარაში, რათა შშმ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებს მიეცეთ თავიანთ თემებში მიმდინარე განვითარების პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობა.

სამიზნე ჯგუფები და პროექტის განახორციელების ადგილები:  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პროექტი ხორციელდება თბილისსა და დასავლეთ საქართველოში.

განხორციელების პერიოდი

2012 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის ოქტომბრამდე

დაწვრილებით...
მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით ბეჭდვა ელფოსტა
პროექტს „მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით" ახორციელებს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით. პარტნიორი: საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია.
დაწვრილებით...
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კარდაკარ აღრიცხვა არჩევნებში მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად საჭიროებათა დადგენის მიზნით ბეჭდვა ელფოსტა
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის  მხარდაჭერით პროექტს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ახორციელებს. პარტნიორი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
დაწვრილებით...
თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ბეჭდვა ელფოსტა
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით  პროექტის “თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის” ფარგლებში კოალიცია “დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის” (CIL), World Vision საქართველოსთან ერთად ფედერაცია “გადავარჩინოთ ბავშვების” (SC) განმახორციელებელ პარტნიორს წარმოადგენს.

დაწვრილებით...
ახალგაზრდა ინვალიდთა გუნდები ახდენენ სოციალურ გარდაქმნებს ბეჭდვა ელფოსტა
პროექტის მიზანი: დაეხმაროს ქართველ და აფხაზ ახალგაზრდა ინვალიდებს მიიღონ თანამედროვე გამოცდილება და ადგილებზე განახორციელონ საქმიანობა, რომელიც მიმჿრთულ იქნება ინვალიდთა თანაბარი სამოქალაქო უფლებებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციაზე. პროექტი, ასევე მიზნად ისახავს ამ სფეროში მოღვაწე ქართულ-აფხაზური არასამთავრობა ორგანიზაციების თანამშრომლობის - გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლის გზით საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენას
დაწვრილებით...
2003 წლის სახელმწიფო პროგრამა ბეჭდვა ელფოსტა

ოალიციუკირებელი ცხვრებისთვის, “შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირთ (ინვლიდთ)ცილური პტციის ხელშეწყბის 2003 წლის სხელმწიფ პრგრმის - “ინვლიდთცილური ინტეგრციის კმპნენტის ფრგლებში, გრციე სხვსხვ მიმრთულების 6 პრექტს, რრიცაა:

დაწვრილებით...