2003 წლის სახელმწიფო პროგრამა ბეჭდვა ელფოსტა

ოალიციუკირებელი ცხვრებისთვის, “შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირთ (ინვლიდთ)ცილური პტციის ხელშეწყბის 2003 წლის სხელმწიფ პრგრმის - “ინვლიდთცილური ინტეგრციის კმპნენტის ფრგლებში, გრციე სხვსხვ მიმრთულების 6 პრექტს, რრიცაა:

v      «ოგაების ინფრმირებ ინვალიდობის  მქნე პირთ კითხებში».

v      «ინვალიდთა ინტეგრირებული თლების ხელშეწყ ».

v      «ინვალიდთა უკიდებელი ცხვრების ხელშეწყ».

v      «ინვალიდთა კულტურულ-შემქმედებით ნისძიებებში წილების ხელშეწყ».

v      «ინვალიდთა სპრტულ ნისძიებებში წილების ხელშეწყ».

      v      « ინვალიდთა და ვეტერანთა ცილური რებილიტცი ინვალიდობის პრევენცი».