სემინარი სენაკში ბეჭდვა ელფოსტა

სენაკში გაიმართა სემინარი სამეგრელოს რეგიონის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისთვის, თემაზე: გაეროს 2006 წლის კონვენციის იმპლემენტაცის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე.

სემინარის პირველი ნაწილი დაეთმო შეზღუდული შესაძლებლობის კატეგორიებზე, ბარიერებზე, სტერეოტიპებსა და ტერმინოლოგიაზე საუბარს, ასევე მსმენელებს მიეწოდა ინფორმაცია ეტიკეტის ზოგადი წესების შესახებ.

მეორე ნაწილში გამახვილდა ყურადღება ადგილობრივ კანონმდებლობაზე, კონვენციის მიზანზე და იმ ვალდებულებებზე, რაც ეკისრება ხელისუფლებას კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ.

img_1090.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
img_1100.jpeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img_1115.jpeg