დამოუკიდებელი ცხოვრება და თემში ჩართულობა ბეჭდვა ელფოსტა

book1.jpgშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-19 მუხლის სამართლებრივი ანალიზი

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციამ სათავე დაუდო პარადიგმულ ცვლას შეზღუდული შესაძლებლობის კონტექსტში. კონვენცია ასახავს მნიშვნელოვან სიახლეებსა და ცვლილებას, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა “სამართავ ობიექტებად” აღქმა და მოპყრობა ჩაანაცვლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართალსუბიექტებად აღქმით, რომელთაც გააჩნიათ თანასწორი უფლებები და თანასწორ პატივისცემას იმსახურებენ.

 

pdf გადმოქაჩე