გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მიერ განხილული საჩივრები ბეჭდვა ელფოსტა
____.jpg

აღნიშნული წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის გადაწყვეტილებათა კრებულს  კომიტეტში წარდგენილ კერძო საჩივრებთან დაკავშირებით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის საქმიანობას, განსაკუთრებით კომიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს კერძო საჩივრებთან დაკავშირებით აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა კონვენციის კონკრეტული მუხლების, დებულებების სწორად გააზრებისთვის, მათი სწორი ინტერპრეტირებისთვის, რათა პრაქტიკაში თავიდან ავირიდოთ კონვენციის ძირითადი პრინციპების და იდეის სხვაგვარი განმარტება.

pdf გადმოწერე