მუხლი 24 - ინკლუზიური განათლების უფლება ბეჭდვა ელფოსტა
wina_yda_un_24.jpg

 24-ე მუხლის თანახმად, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განათლების მიღების უფლების რეალიზება ყველა საფეხურზე განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვით, მათ შორის სკოლამდელი აღზრის დაწესებულებებში, დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში, პროფესიული განათლებისა და უწყვეტი განათლების დაწესებულებებში, კლასგარეშე და სოციალურ საქმიანობებში, ყველა სტუდენტისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, დისკრიმინაციის გარეშე და სხვებთან თანასწორობის საფუძველზე. 

 

 

 pdf გადმოწერე