სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისები

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ თავი III, მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, თავი IV, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, დაადგინა:

მუხლი 1

დამტკიცდეს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის,

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“