საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ

A+
A-

საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესების დანართი. „ საგზაო ნიშნებისა და სიგნალების შესახებ ” საერთაშორისო კონვენციის შესაბამისად