მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით

A+
A-

პროექტს „მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით" ახორციელებს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით. პარტნიორი: საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია.

პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თანაბარი საარჩევნო გარემო-პირობების შექმნის ხელშეწყობა და მათი გააქტიურება ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების გასაძლიერებლად.

პროექტის ამოცანები:

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ინვალიდობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უფლებებზე და საჭიროებებზე;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლის ინფორმირება უფლებებისა და საარჩევვნო პროცედურების, აგრეთვე, არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ და საარჩევნო კულტურის გაზრდის ხელშეწყობა;

საარჩევნო უბნებზე ინვალიდობის მქონე პირთა დამოუკიდებლად მონაწილეობის მხარდაჭერა;

არჩვნებში მონაწილეობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მაღალი მოტივაციის ჩვენების გზით, საზოგადოების მოტივაციის გაზრდა;

არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება შშმ პირთა ინტერესებისა და უფლებების  დაცვაზე არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ;

მედიის როლის გაძლიერება შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომი არჩევნების უზრუნველყოფასა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში.

აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გაიმართება 8 სამუშაო შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთან და 8 სმენადაქვეითებულთა თემთან შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, რუსთავი, თელავი, გორი, მარნეული, ახალციხე, ხაშური, ბორჯომი;

სემინარი ჟურნალისტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თბილისში;

მოხდება სასწავლო ვიდეო რგოლის გადაღება საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის;

8 საინფორმაციო შეხვედრა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებთან;

ადვოკატირების კამპანია „ხელმისაწვდომი არჩევანი – დამოუკიდებელი პიროვნება“ 8 სამიზნე ქალაქში.