შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია

A+
A-

გაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის “შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია”