კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე ტ.მ. საბერძნეთის წინააღმდეგ

A+
A-

1.1 შეტყობინების ავტორია ტ.მ., საბერძნეთის მოქალაქე, დაბადებული 1973 წელს. იგი აცხადებს, რომ სახელმწიფო მხარემ დაარღვია მისი უფლებები კონვენციის 1, 3, 16 17, 22, 25, 26 და 28 მუხლებით. მომჩივანს წარმოადგენს მისი მეუღლე გ.ს. მხარეში ფაკულტატური ოქმი სახელმწიფო  ძალაში შევიდა 2012 წლის 30 ივნისს.

1.2 2017 წლის 30 ნოემბერს, კომიტეტის რეგლამენტის 70 (8) წესის შესაბამისად, ახალი შეტყობინებებისა და დროებითი ზომების შესახებ სპეციალურმა მომხსენებელმა, რომელიც კომიტეტის სახელით მოქმედებდა, გადაწყვიტა, რომ შეტყობინება უნდა განხილულიყო არსებითი მხარეებისგან დამოუკიდებლად.

 

 

თარგმანი შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.