2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა

შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა.

2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა

შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის  2010-2012 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა.    

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

კენჭისყრის ადგილი ყველგან, სადაც კი შესაძლებელია, უნდა გამოიყოს შენობის პირველ სართულზე.

საქართველოს კანონი სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს სამედიცინო–სოციალური ექსპერტიზის სამართლებრივ, ეკონომიკურ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს. მისი მიზანია საქართველოს მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების ჯანმრთელობის დაცვა, შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრა, მისი გამომწვევი მიზეზების პროფილაქტიკა და აღნიშნული კატეგორიის პირთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის პირობების შექმნა.    

საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ

საქართველოს საგზაო მოძრაობის წესების დანართი. „ საგზაო ნიშნებისა და სიგნალების შესახებ ” საერთაშორისო კონვენციის შესაბამისად