“სპეციალური მოსარჩელე” საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში

“სპეციალური მოსარჩელე” საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში ხშირად აწყდებიან სხვადასხვა სახის ბარიერებს. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით ,საქართველოს კანონმა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ შემოიტანა სპეციალური მოსარჩელის სტატუსის მქონე ორგანიზაციის ცნება.

წინამდებარე სტატია მიმოიხილავს საერთაშორისო პრაქტიკას საჯარო ინტერესის სამართალწარმოების და მისი განმახორციელებელი ორგანიზაციების პრაქტიკის შესახებ, რომელზეც დაყრდნობითაც იქნა შემოღებული სპეციალური ინტერესის მქონე ორგანიზაციის სტატუსი; განიხილავს საქართველოს კანონმდებლობაში ასახულ ცვლილებებს და სპეციალური ინტერესის განმახორციელებელი ორგანიზაციის როლს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ადვოკატირებაში.

ასევე, ჩამოთვლის რეკომენდაციებს, რომელთა ასახვა კანონმდებლობაში აუცილებელია, რათა სპეციალურმა მოსარჩელემ შეძლოს მისთვის კანონით მინიჭებული ფუნქციების განხორციელება.

 

 

 "ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს."

სხვა რესურსები

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების და შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების საჭიროებების შეფასება

  • არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს შშმ კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმის კვლევის ანგარიში