27-28-29 ᲝᲥᲢᲝᲛᲑᲔᲠᲡ ᲐᲠᲐᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲝ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲡ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲔᲑᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

ასევე იხილეთ