ადგილობრივი კანონმდებლობა

სპეციალური მოსარჩელის სტატუსის რეგისტრაციის ზოგადი წესი

"მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 31 დეკემბრის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

ტექნიკური რეგლამენტი - „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე

თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი – "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები" (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი).

საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის დისკრიმინაციის გარეშე და სხვებთან თანაბარ პირობებში დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და ცხოვრების ყველა სფეროში მათი სრულყოფილი მონაწილეობის ხელმისაწვდომობის ძირითად პრინციპებსა და მექანიზმებს, რათა მიღწეულ იქნეს:

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) შესრულების ანგარიში

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) შესრულების ანგარიშს.

საქართველოს კანონი ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს პირის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირად ცნობისთვის სავალდებულო ექსპერტიზის (შემდგომ – ექსპერტიზა) ჩატარების სამართლებრივ, ეკონომიკურ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს.

2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა

შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა.

2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა

შშმ პირთა თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფის  2010-2012 წლების სამთავრობო  სამოქმედო გეგმა.