• სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინირებული ადვოკატირება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ვალდებულებების განხორციელებისთვის

  პროექტის დასახელება: სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინირებული ადვოკატირება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ვალდებულებების განხორციელებისთვის

   

  დონორი: ევროკავშირი

   

  ხანგრძლივობა: 29 თვე

   

  სამიზნე რეგიონები: შიდა ქართლი, კახეთი, აჭარა, სამეგრელო

   

  პარტნიორები: "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" (Changes for Equal Rights) 

   

  პროექტის მიზანი და ამოცანები: 

  • შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და მათი კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყობა;
  • ეროვნულ დონეზე შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებთან დაკავშირებული კანონებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების შეფასება და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანა;
  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებებსა და ფუნდამენტურ თავისუფლებებზე, მათ შორის ქალების, ეთნიკური უმცირესობების, იძულებით გადაადგილებული და ახალგაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებზე.

   

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კანონის განხორციელების ადვოკატირება

  პროექტის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კანონის განხორციელების ადვოკატირება

   

  ხანგრძლივობა: 29 თვე

   

  სამიზნე რეგიონები: შიდა ქართლი (მოიცავს ოთხ მუნიციპალიტეტს), ქვემო ქართლი (შვიდი მუნიციპალიტეტი), კახეთი (რვა მუნიციპალიტეტი) და სამცხე-ჯავახეთი (ექვსი მუნიციპალიტეტი).

   

  პარტნიორები: "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" (Changes for Equal Rights) და "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის (Coalition for Independent Living).

   

  პროექტის მიზანი და ამოცანები: პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში მოქმედ DPO-ებს, რათა მათ ეფექტური ადვოკატირება გაუწიონ შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ თანაბარი მოპყრობის შესახებ დებულებებს და მხარი დაუჭირონ დისკრიმინაციული პრაქტიკის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევას.

   

   

   

 • სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში

  პროექტის დასახელება: სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთვის საქართველოში

  დონორი: ევროკავშირი

 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა COVID-19-ით გამოწვეული ბარიერების დაძლევაში

  პროექტი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა COVID-19-ით გამოწვეული ბარიერების დაძლევაში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 7 თვე

  დონორი: ევროკავშირი

  გრანტის გამცემი: People In Need

 • ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში

  პროექტის სახელწოდება: ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 01 სექტემბერი, 2017 – 30 სექტემბერი, 2021

  დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

 • დამოუკიდებელი ცხოვრების პროექტი საქართველოში

  პროექტის სახელწოდება: დამოუკიდებელი ცხოვრების პროექტი საქართველოში

  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2020 – 30 სექტემბერი, 2022

  დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერა Covid-19-ის კრიზისის დროს

  პროექტის სახელწოდება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერა Covid-19-ის კრიზისის დროს

  პროექტის ხანგრძლივობა: 28 მაისი, 2020 – 28 იანვარი, 2021

  დონორი: ევროკავშირი

 • 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

  პროექტის სახელწოდება: 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

  პროექტის ხანგრძლივობა: 7 აგვისტო, 2016 -  7 ოქტომბერი, 2016

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

  მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ახალგაზრდების გააქტიურება სამოქალაქო უფლებებისა და საარჩევნო პროცესებში სრულფასოვანი ჩართულობისათვის

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის

  პროექტის სახელწოდება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ხელშეწყობა შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობისათვის 

  პროექტის ხანგრძლივობა: 15 სექტემბერი, 2015 - 31 ოქტომბერი 2015 

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

 • ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის

  პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის.

  პროექტის ხანგრძლივობა: 15 ივნისი 2015 -  15 დეკემბერი 2015

  დონორი: საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

 • მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით

  პროექტს „მიმდინარე დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესების გაძლიერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით" ახორციელებს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით. პარტნიორი: საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია.

 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კარდაკარ აღრიცხვა არჩევნებში მათი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად საჭიროებათა დადგენის მიზნით

  პროექტს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის  მხარდაჭერით პროექტს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ახორციელებს. პარტნიორი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

 • თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის

  აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით  პროექტის “თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის” ფარგლებში კოალიცია “დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის” (CIL), World Vision საქართველოსთან ერთად ფედერაცია “გადავარჩინოთ ბავშვების” (SC) განმახორციელებელ პარტნიორს წარმოადგენს.