თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ბეჭდვა ელფოსტა
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით  პროექტის “თანაბარი პირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის” ფარგლებში კოალიცია “დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის” (CIL), World Vision საქართველოსთან ერთად ფედერაცია “გადავარჩინოთ ბავშვების” (SC) განმახორციელებელ პარტნიორს წარმოადგენს.

მიზნი:

რი პირბების შექმნ შეზღუდული შესძლებლბების მქნე პირებისთვის მწლინი პრექტი.  პრექტის მიზნი ააუმჯბეს შესმისი პირბები რთველ ლიტიკურ, ეკმიკურ ცილურ ცხვრებში შეზღუდული შესძლებლბების მქონ პირთ სრული რთულბის თთვის ანარი შესძლებლბების უზრუნველს. სთვე პრექტის აა ხელი შეუწყ ოორდინცი მთვრ, ერთრის დგილბრივ მთვრ რგნიზციებს რის შეზღუდული შესძლებლბების მქნე პირთ ხმრებლ ეფექტური ხელმწიფ ლიტიკ სტრტეგი შეიქმნ. პრექტის მიზნე ჯგუფები შეზღუდული ესაძლებლბების მქნე პირები თი ხის წევრები თბილისში, რის, იმერეთის ხეთის რეგინებში.

 

 

 

მიზნე ჯგუფები პრექტის ნხრციელების დგილები:

პრექტის მიზნე ჯგუფებს რმოადგენენ შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირები თი ხის წევრები თბილისში, რის, იმერეთის ხეთის რეგინებში.

 

 

ნხრციელების პერიდი:

2006 წლის ქტმბრიდ 2009 წლის სექტემბრმდე

 

 

ნები:

 

 • მსხურების მიწდების უმჯბესებ ნსკუთრებული ჭირების მქნე ვშვებისთვის ხელმწიფ მათლებლ წესებულებებში
 • ინკლუზიური თლების მხრდჭერ ფიზიკური სხვ შეზღუდული შესძლებლბის მქნე ვშვებისთვის
 • ცილური რებილიტციის მსხურების ლიბებ შეზღუდული შესძლებლბის მქნე ვშვებისთვის
 • ოალიციუკიდებელი ცხვრებისთვის“ (CIL) ინსტიტუციური შესძლებლბის ნვითრებ
 • შეზღუდული შესძლებლბის მქნე მინების რგნიზციების (DPO) მთვრ რგნიზციების (NGO) ზრდილი შესაძლებლ პრექტების ეფექტურა რთვის ნხრციელებისთვის
 • ზრდილი ოორდინცი მთავრ საერთაშრის, სევე დგილბრივ რგნიზციებთ, ერთინი ლიტიკ სტრტეგიები შემუშვდეს შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირთჭირებებზე რეგირებისთვის
 • შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირთ ზრდილი წილე რჩევნებში დგილბრივ ცენტრლურ ნეზე
 • ების ინფრმირებულბის ზრდ შეზღუდული შესაძლებლბის მქნე პირთ უფლებების ჭირებების შესხებ.

 

 


მთავარი ნისძიებები / მიღწევები:

 

 • მსხურების მიწდების უმჯბესებ ნსკუთრებული ჭირების მქნე  ვშვებისთვის ხელმწიფ ნმთლებლ წესებულებებში. თლების მეცნიერების მინისტრსთ ხლ ურთიერთბით, პრექტის მიერ შემუშვდებ სწვლ პრგრმები, სტნდრტები მეთგიები სმენის მეტყველების პრბლემების მქნე ვშვების ნმთლებლ პრცესებისთვის. პრექტის მიერ შემუშვებული პრგრმები სტნდრტები რედგინებ თლების მეცნიერების მინისტრ მტკიცებლად, ხდეს თი ნერგვ სმენქვეითებულ ვშვებთ სპეცილურ სკში.

 

 • ინკლუზიური თლების მხრდჭერ ფიზიკური სხვ შეზღუდული შესძლებლბის მქნე ვშვებისთვის. თლების მეცნიერების მინისტრსთ მჭიდრ ვშირში, შეირჩევ რი სკ  ქუთისში, იმერეთის რეგინში, ინკლუზიური თლების დანერგვისათვის. ხდებ ნვითრებულ სტსბჭ ქვეყნებში რსებული ინკლუზიური თლების დელების შეფსებ სევე ეწყ სწვლ ვიზიტი შერჩეულ ქვეყში, პრექტის წევრები თლების მეცნიერების მინისტრ რმდგენლები ხლ ეცნ ინკლუზიის პრქტიკულ სპექტებს. ინკლუზიური თლების დელი შემუშვდებ ხდებ უკვე რსებულის პტირებ ერთრის ცდილების  თვლისწინებით. შეზღუდული შესძლებლბის მქნე სულ მცირე 10 ვშვი იქნებ რთული სწვლ პრცესში.

 

 • ცილური რებილიტციის მსხურების ლიბებ შეზღუდული შესძლებლბის მქნე ვშვებისთვის. იმერეთის რეგინში შეზღუდული შესძლებლბის მქნე ვშვებისთვის ლიბდებ ცილური რებილიტციის მსხურებ. შეზღუდული შესძლებლბის მქნე, კვლეული შერჩეული ვშვები ხმრებ მიიღებენ კვალიფიციური პერსლის  მიერ (ფიზიკური, მეტყველების კუპციური სპეცილისტები, სევე ფსიქგი).

 

 • ტრენინგების წყ ნმრციელებელი რტნირისთვის CIL, იზრდ თი რგნიზციული შესძლებლბები შეზღუდული შესჿძლებლბის მქნე მინების კრიტიკული ჭირებების კმფილებლ. იმრთებ ტრენინგები ნსულტციები რთვის ქმედ კითხებზერჩინ ვშვები“-ის მიერ. სევე, „რჩინ ვშვებიუზრუნველყფს პრექტთ ვშირებულ ტრენინგებს, მუშაო შეხვედრებს სწვლ ტურებს.

 

 • ცხდდებ თხვნ ცხდების რების შესხებ მცირე გრნტების მისღებ, ძლიერდეს შეზღუდული შესძლებლბის მქნე მინების რგნიზციების (DPO) მთვრ რგნიზციების (NGO) შესძლებლბები; ღნიშნულის მიზნი ხდეს დვტირებ შეზღუდული შესაძლებლების მქნე პირთ სრული ინკლუზიის სწბისთვის. შეზღუდული შესძლებლბის მქნე მინების რგნიზციებისთვის იცემ მი გრნტი ტექნიკური ხმრების კუთხით, შეზღუდული შესძლებლბის მქნე მინების რგნიზციების მთვრ რგნიზციებისთვის იცემ ხუთი გრნტი შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირთ ინტერესების .

 

 • შესმის მთვრ მთვრ სტრუქტურებთ მშრმლ ლიტიკის შესმუშვებლ სტრტეგიები შეზღუდული შესძლებლბის მქნე პირთ ჭირებების მაფილებლ. „შეზღუდული შესძლებლბების კითხზე მუშვე ერვნული მუშაო ჯგუფი“- მიერ, მელიც შედგებ მთვრ მთვრ სექტრის რმდგენლების შემუშვდ  რეკმენდციები, იცვს ) ლიტიკის პრირიტეტების ნსზღვრ შეზღუდული შესძლებლბების მიმრთ ) სტრტეგიულ მიზნებს ) შემზებულ ცვლილებებს მთვრ სტრუქტურებს ფუნქციურ შესტყვისში, კმფილდეს სტრტეგიული პრირიტეტები. შემუშვებული რეკმენდციები რედგინებ რთველ მთვრ. 

 

პრექტი ხელს შეუწყბს აარჩევნ უბნებში შეზღუდული შესძლებლბების მქნე პირებისვის შესმისი გარემ შექმნ, ათ ოახერხ ხმის მიცემ. მჭიდრ ურთიერთ მყრდებ აარჩევნ მისიებთ. იმისთვის , აარჩევნ ფიცილურმ პირებმ უკეთეს უწი მსხურებ ნსკუთრებული ჭირებების მქნე მრჩევლებს, რგნიზებული იქნებ ტრენინგი აარჩევნ მისიების წევრების მედიის რმდგენლებისთვის. სევე, შეზღუდული შესძლებლბების მქნე პირებისთვის იმრთებ ტრენინგი აარჩევნ უფლებებზე. სევე ეწყ შეხვედრები ყველ მყვ ლიტიკურ რტისთ პრეზიდენტბის ნდიდტთ.