საერთაშორისო კანონმდებლობა

მუხლი 11 – სარისკო და საგანგებო ჰუმანიტარული სიტუაციების განმარტებითი ინდიკატორები

კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ საერთაშორისო სამართლით, მათ შორის საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონითა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ  ყველა საჭირო ზომებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა და უსაფრთხოება სარისკო სიტუაციებში, შეიარაღებული კონფლიქტების, საგანგებო ჰუმანიტარული და სტიქიური უბედურებით გამოწვეული სიტუაციების ჩათვლით.

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია - განხორციელება და მონიტორინგი

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა კონვენციის კომიტეტის სამდივნოს მიერ სხვადასხვა ექსპერტის მონაწილეობით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია

გაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია".

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები

აღნიშნული პუბლიკაციის თარგმნა, ბეჭდვა და გავრცელება შესაძლებელი გახდა USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების ფარგლებში.    

კატალინა დევანდას-აგილარის ანგარიში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საკითხზე ადამიანის უფლებათა საბჭოს სპეციალური მომხსენებლის კატალინა დევანდას-აგილარის აღნიშნული ანგარიში ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის ინკლუზიურ პოლიტიკას. ანგარიში წარედგინა გენერალურ ასამბლეას ადამიანის უფლებათა საბჭოს N26/20 რეზოლუციის შესაბამისად.  

მუხლი 24 - ინკლუზიური განათლების უფლება

24-ე მუხლის თანახმად, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განათლების მიღების უფლების რეალიზება ყველა საფეხურზე განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვით, მათ შორის სკოლამდელი აღზრის დაწესებულებებში, დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში, პროფესიული განათლებისა და უწყვეტი განათლების დაწესებულებებში, კლასგარეშე და სოციალურ საქმიანობებში, ყველა სტუდენტისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, დისკრიმინაციის გარეშე და სხვებთან თანასწორობის საფუძველზე.     

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მიერ მიღებული ზოგადი კომენტარი N2

ა(ა)იპ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ითარგმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მიერ მიღებული ზოგადი კომენტარი N2 - გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების კონვენციის მე-9 მუხლთან (ხელმისაწვდომობა) დაკავშირებით.